Ψηφιακές Χωρικές Βάσεις Δεδομένων (db) Επιχειρησιακής πληροφόρησης

Η Geovalues, διαθέτει πληρότητα Ψηφιακών δεδομένων για κάθε Πόλη και Οικισμό της Ελλάδος τα οποία διαχειρίζεται στην Βάση Δεδομένων, ΣΥΝ-ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ™.

Είναι η μοναδική σε έκταση, πληρότητα και ημερήσια ενημέρωση βάση δεδομένων για την Ελλάδα, από την οποία αντλούνται και ενσωματώνονται τα δεδομένα στις GIS εφαρμογές.

Διαθέτει, σχεδόν το σύνολο των χωροταξικών και πολεοδομικών χαρτογραφικών δεδομένων, αποδελτιωμένη και χωρικά δομημένη πολεοδομική πληροφορία από 130.000 και πλέον ΦΕΚ, καλύπτοντας το σύνολο της χώρας και από την επεξεργασία των υποβάθρων αυτών, ενδεικτικά έχουν προέλθει:

ΨΗΦΙΑΚΑ VECTOR ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΕΓΣΑ 87 Κλίμακας 1:5.000) ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Σχέδια Πόλεων, (Ρ.Σ., Οικοδομικά Τετράγωνα Ο.Τ., ΕΣΥΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ κλίμακας 1:5.000).
 2. Τα πολύγωνα των Σχεδίων των Οικισμών ή την σημειακή απεικόνιση (buffer).
 3. Αστικό Οδικό Δίκτυο (γραμμικό ΕΣΥΕ κλίμακας 1:5.000) και ονοματολογία.
 4. Περιφερειακό Οδικό Δίκτυο (Εθνικό, Επαρχιακό, Κοινοτικό).
 5. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ ΥΠΕΧΩΔΕ κλίμακας 1:5.000 - 1:10.000).
 6. Εγκεκριμένα ΣΧΟΟΑΠ, ΣΧΑΠ, ΠΕΡΠΟ.
 7. Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε) κλίμακας 1:5.000 - 1:10.000 - 1:25.000.
 8. Όρια Πολεοδομικών Ενοτήτων, Συνοικιών (ΓΠΣ ΥΠΕΧΩΔΕ κλίμακας 1:5.000 - 1:10.000).
 9. Μέσο Συντελεστή Δόμησης και Μέση πυκνότητα πληθυσμού κατά ΓΠΣ.
 10. Χρήσεις Γης ανά Οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) κατά Γ.Π.Σ.
 11. Τομείς Συντελεστών Δόμησης ανά Οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.).
 12. Τομείς Συντελεστών Δόμησης Οριοθετημένων Οικισμών προ 1923.
 13. Βιομηχανικά και Επιχειρηματικά Πάρκα κατά ΓΠΣ ΥΠΕΧΩΔΕ κλίμακας 1:5.000 - 1:10.000.
 14. Ζώνες Βιοτεχνικών, Βιομηχανικών Χρήσεων και ζωνών Χονδρεμπορίου από Ζ.Ο.Ε.
 15. Χρήσεις γης ανά περιοχή των Ζ.Ο.Ε.
 16. Ζώνες Προστασίας περιοχών (Natura).
 17. Κηρυγμένες και Οριοθετημένες Αρχαιολογικές Ζώνες.
 18. Ζώνες προστασίας ρεμμάτων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
 19. Ζώνες Τιμών Αντικειμενικών Αξιών (Α.Α.Α), Σ.Α.Ο, Σ.Ε., Τ.Ο. κλπ.
 20. Περιοχές κτηματογραφημένες ή υπό κτηματογράφηση.
 21. Τις εγκεκριμένες ή υπό έγκριση περιοχές λειτουργίας εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 22. Σημεία ενδιαφέροντος Περιφέρειας Αττικής (Δημόσιος, Δημοτικός τεχνικός και κοινωνικός εξοπλισμός).
 23. Τοπωνύμια της Περιφέρειας Αττικής.
 24. Όρια Νομών της Ελλάδος, (Πολύγωνα ΕΣΥΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ) κλίμακας 1:5.000 - 1:10.000 - 1:25.000.
 25. Όρια Καποδιστριακών Δήμων της Ελλάδος (Πολύγωνα ΕΣΥΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ).
 26. Ακτογραμμή ΕΣΥΕ κλίμακας 1:200.000 προσαρμοσμένη σε πολεοδομικούς ιστούς κλίμακας 1:5.000 - 1:10.000.

ΠΗΓΕΣ
Το σύνολο των δεδομένων προέρχονται από επίσημες πηγές, ήτοι:
ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ, Ε.Σ.Υ.Ε, ΥΠ.ΕΣ, Φ.Ε.Κ κλπ