Αποδελτιώσαμε κάθε χωροταξική ρύθμιση,

Ψηφιοποιήσαμε, κάθε σημείο της χώρας… όλη την Ελλάδα !


Ψηφιακές Χωρικές Βάσεις Δεδομένων

Επιχειρησιακής κλπ πληροφόρησης για κάθε Πόλη και Οικισμό της Ελλάδος

Είναι η μοναδική σε έκταση, πληρότητα και ημερήσια ενημέρωση βάση δεδομένων για την Ελλάδα, από την οποία αντλούνται και ενσωματώνονται τα δεδομένα στις GIS εφαρμογές.

Διαθέτει, το σύνολο των χωροταξικών και πολεοδομικών νομοθετημάτων και χαρτογραφικών δεδομένων, αποδελτιωμένη και χωρικά δομημένη πολεοδομική πληροφορία από 130.000 και πλέον ΦΕΚ, καλύπτοντας το σύνολο της χώρας και από την επεξεργασία των υποβάθρων αυτών, ενδεικτικά έχουν προέλθει, τα παρακάτω ψηφιακά δεδομένα.


176 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΕΤ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ/ VECTOR ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – Ε.Γ.Σ.Α 1987 κλ. 1.5000

Τεχνικές και μεθοδολογία δημιουργίας

 • Ενιαία απόδοση ψηφιακού υποβάθρου σε κλ. 1/5.000,
 • Από χαρτογραφικά υπόβαθρα διαφορετικής κλίμακας (1/1.000 – 2.500 -5.000 – 10.000-25.000),
 • Με ομοιογενείς τεχνικές μεθόδους,
 • Λογικούς και οντολογικούς κανόνες παραγωγής και την
 • Δημιουργία σχεσιακών χωρικών βάσεων δεδομένων

Κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση πληροφοριών

Διοικητική αναγνώριση, Αποδελτίωση, Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των πληροφοριών, με ενιαία μεθοδολογία σε άνω των 176 ομοιογενών, Πανελλαδικών χωρικών σετ


Απόδοση χωρικών περιγραφικών πληροφοριών

 • Με πληρότητα
 • Σαφήνεια και τεκμηρίωση
 • Ανά ζώνη ή τομέα ρύθμισης,
 • Στο χαμηλότερο επίπεδο του Οικοδομικού Τετραγώνου και του Οικοπέδου
 • Χωροταξική/ Πολεοδομική ρύθμιση
 • Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων και Εμπορικών/ Συμβολαιακών Αξιών Ακινήτων
 • Τεχνικών, Κοινωνικών κλπ Υποδομών
 • Δημογραφικών και Οικονομικών στοιχείων,
 • Σημείων ενδιαφέροντος κλπ

Ποιοτική αξιολόγηση των Δήμων

Αξιολόγηση και βαθμονόμηση γειτονιών και τοπικών αγορών ακινήτων

Απαραίτητες προϋποθέσεις και όροι

 1. Οι χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις αποτελούν το βασικό πλαίσιο ανάπτυξης κάθε περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό οι υφιστάμενες ή προγραμματισμένες τεχνικές και κοινωνικές υποδομές διαμορφώνουν το επίπεδο της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και την πυραμίδα των τοπικών υπεραξιών.
 2. Διεθνώς, όλη αναφαίρονται στην ποιοτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση της ποιότητας ζωής των αστικών περιοχών. Στην πράξη αποτελεί ένα δύσκολο, αλλά και εξαιρετικό χρήσιμο εγχείρημα για την λήψη αποφάσεων, σε πολλαπλά επίπεδα.
 3. Αν και επιστημονικά οι μεθοδολογίες είναι γνωστές και σχεδόν όλοι κατά βάση συμφωνούν, απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίση του είναι, η διαθεσιμότητα πληθώρας σχεσιακών βάσεων ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων και οι κατάλληλες εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Geographic Information Systems/ G.I.S)

Η Geovalues, διαθέτει όλες τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις και όρους, καθότι διαθέτει:

 • Πληθώρα γεωχωρικών δεδομένων (176 πανελλαδικά σετ)
 • Τις απαιτούμενες πλατφόρμες και εφαρμογές GIS
 • Πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και τις αναγκαίες μεθοδολογίες.