ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

Αυτονόητες παραδοχές για την κρίσιμη σημασία και αξία,
των Ψηφιακών Γεωχωρικών δεδομένων, στην Κοινωνία και Οικονομία !  

Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ)

2020 : Στρατηγική για την ανάπτυξη της ΕΥΓΕΠ

…. Σε οικονομικούς όρους, η παγκόσμια βιομηχανία των γεωχωρικών πληροφοριών αποτιμήθηκε το 2018, σε 300 δις λίρες Αγγλίας.

Εκτιμάται δε, βάσει πρόσφατων οικονομικών μελετών, ότι εάν μία χώρα στο μέγεθος του Ην. Βασιλείου, οργανώσει τη γεωχωρική της πληροφορία σε μια Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, η οικονομική της ανάπτυξη αναμένεται να είναι της τάξης των 14 δις Αγγλικών λιρών ..


Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ)

2-4-2012

.. η γεωχωρική πληροφορία αποτελεί έναν ανεκτίμητο πόρο… και μία ουσιώδη προϋπόθεση για τη λήψη ορθών, συντονισμένων και ενημερωμένων αποφάσεων… τα γεωχωρικά προϊόντα αποτελούν το 60%-80% περίπου όλων των δεδομένων που παράγει το κράτος… με το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία»


Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ)

3/2-4-2012

«… η αδιαφάνεια, η έλλειψη συμμετοχικής δημοκρατίας, η ταλαιπωρία των πολιτών, η αύξηση του κόστους για το κράτος, η μείωση της παραγωγικότητας καθιστούν τους πολίτες δέσμιους αποφάσεων αμφιβόλου ποιότητας και αξιοπιστίας, δυσχεραίνουν τις επενδύσεις και υποθάλπουν τη διαφθορά»


Geovalues

Τις αυτονόητες, εύστοχες και κρίσιμες διαπιστώσεις των μελών της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας για την χώρα (4ος/ 2012) η Geovalues, τις γνώριζε από το 2000 και δημιουργούσε τις προϋποθέσεις άρσης των συνεπειών τους..

Τις παραδοχές, τις κάναμε πράξη, εύχρηστες, λειτουργικές και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις !

Δείτε στην συνέχεια και ενδεικτικά, τα ψηφιακά δεδομένα που δημιουργήσαμε για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες που χρειάζεστε, με τους πλέον σύγχρονους, εύχρηστους και οικονομικά προσιτούς τρόπους.

ΣΥΝΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Ψηφιακές Χωρικές Βάσεις Δεδομένων

Επιχειρησιακής κλπ πληροφόρησης για κάθε Πόλη και Οικισμό της Ελλάδος

Είναι η μοναδική σε έκταση, πληρότητα και ημερήσια ενημέρωση βάση δεδομένων για την Ελλάδα, από την οποία αντλούνται και ενσωματώνονται τα δεδομένα στις GIS εφαρμογές.

Διαθέτει, το σύνολο των χωροταξικών και πολεοδομικών νομοθετημάτων και χαρτογρα-φικών δεδομένων, αποδελτιωμένη και χωρικά δομημένη πολεοδομική πληροφορία από 130.000 και πλέον ΦΕΚ, καλύπτοντας το σύνολο της χώρας και από την επεξεργασία των υποβάθρων αυτών, ενδεικτικά έχουν προέλθει, τα παρακάτω ψηφιακά δεδομένα.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΕΤ ΨΗΦΙΑΚΩΝ/VECTOR ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – Ε.Γ.Σ.Α 1987

 • Ενιαία απόδοση ψηφιακού υποβάθρου σε κλ. 1/5.000, από χαρτογραφικά υπόβαθρα διαφορετικής κλίμακας (1/1.000 – 2.500 -5.000 – 10.000-25.000),
 • Με ομοιογενείς τεχνικές μεθόδους, λογικούς και οντολογικούς κανόνες παραγωγής και την
 • Δημιουργία σχεσιακών χωρικών βάσεων δεδομένων

2. Χωρική απόδοση και ταξινόμηση πληροφοριών:

Αποδελτίωση, κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των πληροφοριών, με ενιαία μεθοδολογία, σε άνω των 150 ομοιογενών, Πανελλαδικών χωρικών σετ.

3.Απόδοση περιγραφικών Πληροφοριών:  

 • Χρήσεων γης,
 • Όρων δόμησης κλπ περιορισμών,
 • Ανά ζώνη ή τομέα ρύθμισης,

Προσαρμοσμένης σε πολλαπλά επίπεδα

 • Στο Οικοδομικό Τετράγωνο
 • Μέχρι το επίπεδο του οικοπέδου ή
 • Την οδό για τις κοινωνικές και τεχνικές υποδομές

Για οποιαδήποτε

 • Χωροταξική/ Πολεοδομική ρύθμιση
 • Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων
 • Εμπορικών/ Συμβολαιακών Αξιών Ακινήτων
 • Τεχνικών, Κοινωνικών κλπ Υποδομών
 • Δημογραφικών και Οικονομικών στοιχείων,
 • Καθώς και Σημείων ενδιαφέροντος κλπ

σε κωδικοποιημένη, άρτια και εύχρηστη μορφή !

Τοπικός Χωροταξικός Πολεοδομικός σχεδιασμός

Γ.Π.Σ – ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π

 • Όρια Γεν. Πολεοδομικών Σχεδίων/Γ.Π.Σ
 • Σχέδια Χωρικής & Οικονομικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)
 • Χρήσεις Γης (Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)
 • Πολεοδομικές Ενότητες/Συνοικίες/Γειτονιές
 • Μέση Πυκνότητα Πληθυσμού ανά Συνοικία
 • Μέσος Συντελεστής Δόμησης (Γ.Π.Σ – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)

Ειδικά και Τοπικά χωροταξικά Σχέδια/ Ε.Π.Σ – Τ.Π.Σ

 • Ε.Π.Σ      Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια
 • Ζ.Ο.Ε      Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου
 • ΣΧ.Α.Π    Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών
 • Ε.Χ.Μ      Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες
 • Σ.Ο.Α      Σχέδιο Ολοκληρωμένης  Ανάπτυξης
 • Π.Ε.Ρ.ΠΟ Κατοικίας, Τουρισμού, Βιομηχανίας κλπ
 • Π.Ο.Τ.Α   Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής  Ανάπτυξης
 • ΕΣΧΑΣΕ   Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων
 • ΕΣΧΑΔΑ   Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων

Ρυμοτομικά σχέδιαΠολεοδομικές μελέτες 1337/΄83

 1. Ρυμοτομικά Σχέδια-Παλαιά- Προ 1337/1983
 2. Πολεοδομικές Μελέτες 1337/1983 &  Β! Κατοικίας
 3. Συνεταιρισμοί – Πολεοδομικές Μελέτες
 4. Ιδιωτικές Πολεοδομήσεις/ Οικιστικές Καταλληλόλητες

Χρήσεις Γης και Όροι δόμησης, Ρ.Σ – Π.Μ

 1. Χρήσεις Γης Ρ.Σ. και Π.Μ
 2. Κοινόχρηστες Χρήσεις
 3. Κοινωφελείς Χρήσεις – Εγκαταστάσεις
 4. Συντελεστές Δόμησης
 5. Συντελεστές  Κάλυψης
 6. Αρτιότητες Οικοπέδων
 7. Λοιποί Όροι δόμησης
 8. Ιστορικότητα- Πολεοδομική εξέλιξη ανά
 9. Τομέα ή Ζώνη ρύθμισης

Οικισμοί – Κατηγορίες

Διοικητική – Πολεοδομική αναγνώριση των ~ 14.500 οικισμών της χώρας

 1. Χωρική απόδοση των ορίων και των όρων δόμησης, όλων των οριοθετημένων οικισμών
 • Οικισμών Προ 1923, 
 • Παραδοσιακών οικισμών  
 • Οικισμών < 2.000 κατοίκων
 • Οικισμών Στάσιμων κλπ.
 • Χωρική απόδοση ορίων (Ακρίβεια -+1.50μ.)
 • Αρτιότητες και όρων δόμησης των οικισμών
 • Χρήσεων γης
 • Λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης τους
 • Ιστορικότητα – Διαχρονική εξέλιξη

2. Ειδικές κατηγορίες οικισμών

 • Οικισμοί διανομής (Άτυπα ρυμοτομικά σχέδια)
 • Οικισμοί οικοδομικών κλπ συνεταιρισμών
 • Αναγνώριση πολεοδομικού καθεστώτος/ ζώνη
 • Όρια, Τομείς, Αρτιότητες
 • Συντ. Δόμησης και Κάλυψης
 • Χρήσεις Γης και λοποί όροι Δόμησης
 • Ιστορικότητα – Διαχρονική εξέλιξη

ΖΩΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΒΙ.ΠΑ – ΒΙ.ΠΕ – ΒΙΟ.ΠΑ – ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ – ΑΤΥΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

Βιομηχανικές Ζώνες

Υποδοχείς Βιομηχανίας κλπ

 1. ΒΙ.ΠΕ – πρ. ΕΤΒΑ
 2. ΒΙΟ.ΠΑ – ΒΙ.ΠΑ από Γ.Π.Σ
 3. ΒΙΟ.ΠΑ ΒΙ.ΠΑ από Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π
 4. ΒΙΟ.ΠΑ Πολεοδομημένα
 5. ΒΕ.ΠΕ – Φορείς διαχείρισης
 6. ΒΙΟ.ΠΑ ΒΙ.ΠΑ από Ζ.Ο.Ε
 7. Άτυπες Βιομηχανικές ζώνες

Άτυπες Βιομηχανικές ζώνες

Με αναγνώριση και χωροθέτηση :

 • Από Ζ.Ο.Ε
 • Από Γ.Π.Σ / ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π
 • Από Ειδικά χωρικά σχέδια, μελέτες κλπ

ΒΙΟ.ΠΑ πολεοδομημένα

 • ΒΙΟ.ΠΑ
 • Βιομηχανικές περιοχές,
 • Βιοτεχνικές περιοχές καθώς και
 • Ζώνες Χονδρεμποριού κλπ, που έχουν πολεοδομηθεί

Επιχειρηματικά Πάρκα- Logistics

 • Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων
 • Επιχειρηματικά πάρκα B! τομέα
 • Επιχειρηματικά πάρκα Γ! τομέα
 • Υποδοχείς Β! & Γ! τομέα
 • Επιχειρηματικά πάρκα τεχνολογίας
 • Διαμετακομιστικά (Logistics)

Ειδικές Παραγωγικές κλπ Ζώνες

 1. Ζώνες  Sevezo – Σημειακές μονάδες (Τοξικών, Εύφλεκτων, Επικίνδυνων υλικών)
 2. Ζώνες Εξόρυξης – Λατομείων
 3. Ζώνες Εξόρυξης Μεταλλείων κλπ
 4. Περιοχές Γεωθερμικών πεδίων κλπ

Υπαιθρος : Ζώνες Χρήσεων & Ζώνες Προστασίας Περιβάλλοντος κλπ

Ζώνες χρήσεων ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ

 • 74.285 Ζώνες χρήσεων γης των ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ
 • Κατανεμημένες εντός οικιστικών περιοχών και ζώνες ρυθμίσεων στην ύπαιθρο (Εκτός σχεδίου)

Ταξινομημένες

 • 27 Βασικές Κατηγορίες (Ζώνες)
 • 750 Ειδικές χρήσεις (Σημειακές χρήσεις)
 • Αντιστοίχησή τους στα Νομικά πλαίσια χρήσεων γης 1987,2014, 2018 και συσχέτιση τους με τους
 • 22 Κλάδους/ Τομείς δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), τις
 • 2.389 Υποκατηγορίες τους και τους
 • 4.798 Δραστηριότητες (ΚΑΔ)

Αρχαιολογικοί χώροι, Μνημεία, Φυσικού κάλλους, Ιστορικοί τόποι κλπ

 1. Αρχαιολογικές ζώνες απολύτου προστασίας
 2. Αρχαιολογικές ζώνες με ειδικούς όρους δόμησης
 3. Αρχαιολογικές ζώνες, Μνημεία, χωρίς ειδικούς όρους δόμησης
 4. Μνημεία ζώνες προστασίας από ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ κλπ
 5. Ιστορικοί τόποι
 6. Τόποι ιδιαίτερου Φυσικού κάλλους

Άνω των 4.250 Οριοθετημένων Αρχαιολογικών Χώρων & Μνημείων – Όροι και περιορισμοί δόμησης

Ζώνες Προστασίας Περιβάλλοντος

Ζώνες προστασίας του Φυσικού και Ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Ζ.Ο.Ε, Αρχαιολογικοί χώροι, Ρέματα Natura κλπ.) προσαρμοσμένες, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα όρια των τοπικών ρυθμίσεων των οικιστικών περιοχών

 • Όρια οικισμών και
 • Όρια Ρυμοτομικών σχεδίων κλπ

Για την αποφυγή αλληλοκαλύψεων λόγω διαφορετικής κλίμακας των χαρτογραφικών υποβάθρω

Natura, Ρέματα, Υγροβιότοποι

 • Ζώνες Προστασίας Ποταμών – Λιμνών
 • Ζώνες προστασίας Υγροβιότοπων
 • Καταφύγια Άγριας Ζωής/ ΚΑΖ
 • Ζώνες προστασίας της Φύσης – Natura
 • Ζώνες προστασίας Οριοθετημένων Ρεμάτων
 • Ζώνες ρεμάτων Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος Αττικής
 • > 1.976 Ζώνες Προστασίας Ρεμάτων
 • > 392 Ζώνες Προστασίας Ποταμών & Λιμνών
 • > 369 Υγροβιότοποι Απολύτου Προστασίας
 • > 121 Διάφορες Ζώνες Φυσικών Σχηματισμών
 • > 484 Ζώνες Προστασίας της Φύσης

Αξίες Ακινήτων

Αντικειμενικές και Εμπορικές / Συμβολαιακές Τιμές ανα Ζώνη ΑΑΑ

Εντός Σχεδίου & Α.Π.Α.Α

(Εντός σχεδίου Πόλεων και Οικισμών)

 • 13.808 Τ.Ζ/Ζώνες τιμών, (1994-2021)
 • 15.889 Σ.Α.Ο/Συντελεστές Αξιοποίησης Ακινήτων,
 • 20.469 Σ.Ε/Γραμ. Ζώνες Συντελ. Εμπορικότητας
 • 15.889 Σ.Ο/ Συντελ. Συμμετοχής του οικοπέδου στην αξία του κτιρίου

Δηλαδή, χωρική απόδοση όλων των παραμέτρων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της Α.Α του Ακινήτου.

Αξιόπιστα

και τεκμηριωμένα

Χωρική απόδοση όλων των παραμέτρων των Α.Α.Α,

 • Την Τ.Ζ (Τιμή Ζώνης)
 • Τον Σ.Α.Ο (Συντελεστή Αξιοποίησης Ακινήτου)
 • Τον Σ.Ε (Συντελεστή Εμπορικότητας)
 • Τον Σ.Ο (Συντελεστή Συμμετοχής του οικοπέδου)

Φυσικά

με τεκμηρίωση στις πηγές νομοθέτησης (ΦΕΚ)

Χωρική ακρίβεια

Σε όλα τα επίπεδα που απαιτούνται,

για την αξιοπιστία των υπολογισμών της Α.Α.Α του ακινήτου,

 • Είτε στο επίπεδο του Οικοδ. Τετραγώνου
 • Είτε στο επίπεδο του οικοπέδου (κρίσιμο για τα γωνιακά)

Διαχρονική εξέλιξη

τιμών Α.Α.Α (2006-2021)

Ανά Δήμο

Για κάθε ακίνητο παρέχεται πληροφόρηση, της διαχρονικής εξέλιξης των τιμών Α.Α.Α για τα έτη 2007-2011-2015-2018 & 2021.

Έχετε σαφή εικόνα της αγοράς ακινήτων

 • Συνολικά για τον Δήμο
 • Των επιμέρους “αγορών” στον Δήμο
 • Η καμπύλη % μεταβολών 2007-2018 & 2021

Ανα Γειτονιά και Ζώνη Α.Α.Α

Σας προσφέρει πληροφόρηση για την εξέλιξη των τιμών, ανα γειτονιά και ζώνη Α.Α.Α σε βάθος 20ετίας…

 • Τιμές ανά γειτονιά και ζώνη Α.Α.Α
 • Καμπύλη % μεταβολών 2007-2018 & 2021

Συνεπώς έχετε την δυνατότητα:

 • Να ελέγξετε την αξιοπιστία των διαθέσιμων φημών…. και πληροφοριών σας…
 • Να εκτιμήσετε για τις μεσοπρόθεσμες – μελλοντικές τάσεις δημιουργίας υπεραξιών για το ακίνητο που σας ενδιαφέρει

Ύπαιθρος

Αντικειμενικές Αξίες γεωτεμαχίων – Εκτός Σχεδίου περιοχές

Η μοναδική χωρική αποτύπωση των τιμών του Υπ. Οικονομικών

 • 6.034: Κ1- Κ9 Ζώνες Τιμών Εκκίνησης αναλόχως της χρήσης των Κτιρίων,
 •  14.125: Β.Α/Αρχικής Βασικής Αξίας (14.125 οικισμών της χώρας),
 •  14.125: Τ.Ο/ Αρχική Τιμή οικοπέδου για ακίνητα με κτίσμα
 •    2.124: Ε.Β.Α: Ακίνητα με Ειδική Βασική Αξία, (Επαφή με οδικά δίκτυα)
 •       838: Ε.Β.Α: Ακίνητα με Ειδική Βασική Αξία, (Γειτνίαση με την θάλασσα

Σύγχρονες μέθοδοι,

Τεχνικά εργαλεία G.I.S..

Αξιόπιστη τεκμηρίωση

Γιατί όταν πρόκειται για αξίες…

 • Στα “τυφλά” ή
 • Στο περίπου κάπου εκεί…”

Είναι ανεπίτρεπτο και κοστίζει ακριβά !

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ και ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Δύο (2) ομοειδή συστήματα χωροταξικής  οργάνωσης με παράλληλες,

Αντιφατικές και συχνά συγκρουόμενες πορείες !

Αποτελεί κοινό μυστικό, ότι το σύστημα Α.Α.Α ως έχει… δεν πείθει κανένα, ούτε επιτελεί τον σκοπό του.

Οι αιτίες έγκειται στις :

 • Απαρχαιωμένες μέθοδοι
 • Απαρχαιωμένες τεχνικές και μέσα
 • Έλλειψη ψηφιακών χωρικών και πολεοδομικών δεδομένων
 • Απουσία συσχέτισης: Θέσης, Χρήσεων γης και Όρων δόμησης των ακινήτων….

Σήμερα πλέον η αναξιοπιστία του συστήματος προσδιορισμού τιμών Α.Α.Α., είναι ορατή δια “γυμνού οφθαλμού”

Μετά 35 χρόνια, την εποχή που ακόμη σχεδιάζαμε με τον χάρακα και τον διαβήτη… στο σήμερα, που μπορεί να διαβάσει κανείς εφημερίδα απο το διάστημα… Εεε, όλοι πλέον συμφωνούν, ότι αργήσαμε να το αλλάξουμε !

………………….. Αλλάζουμε σελίδα ……………………… Με λύσεις στις σύγχρονες ανάγκες ………………….. Αξιοποιώντας τις σύγχρονες δυνατότητες ……….

Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Α.Α.Α

Δύο ξένοι.. στην ίδια πόλη!

Το σύστημα Χωροταξικής/ Πολεοδομικής οργάνωσης και των ρυθμίσεων των Χρήσεων γης και Όρων δόμησης καθώς και το ομοειδές σύστημα Χωροταξικής οργάνωσης των ζωνών Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων Α.Α.Α, είναι το αυτονόητο, ότι πρέπει να εναρμονίζονται!

Στην πράξη όμως,

 • είτε αντιφάσκουν μεταξύ τους,
 • είτε ακόμη και αντικρούονται !

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός,

Χρήσεις γης – Ζώνες επιρροής

Τα ποιοτικά στοιχεία του Πολεοδομικού Σχεδιασμού, καθώς και η χωροθέτηση των Χρήσεων γης, αποτελούν μια απο τις τρείς πλέον κρίσιμες παραμέτρους, στην διαμόρφωση των τιμών ζωνών των Αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Παράμετροι που στην ουσία είτε δεν λαμβάνονται στις παραμέτρους καθορισμού των τιμών, είτε να λαμβάνονται υπόψη με απλοϊκό και μηχανιστικό τρόπο.

Ο συντελεστής δόμησης – ο Σ.Α.Ο – δεν μπορεί να καλύψεια αυτό το σημαντικό κενό στην διαμόρφωση των αξιών των ακινήτων

Συνεπώς το αποτέλεσμα είναι, οι τιμές των ζωνών να μην ανταποκρίνονται στις πραγματικές (Εμπορικές) αξίες.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Κοινωνικές & Τεχνικές Υποδομές

Κρίσιμη προστιθέμενη αξία…

Η ύπαρξη και διαθεσιμότητα Κοινωνικών και Τεχνικών υποδομών, η αριθμητική και ποιοτική αποτίμηση τους – στο επίπεδο συνολικά για τον Δήμο και ειδικότερα για την θέση/ γειτονιά του ακινήτου – αγνοείται παντελώς απο το υφιστάμενο σύστημα Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων…

Επίσης, προβληματική και αναιτιολόγητη είναι και ο βαθμός επιρροής υποδομών (Μετρό- Αρχαιλογικοί χώροι, Μουσεία, Θέατρα κλπ Χώροι πολιτισμού) που για μια περιοχή χαρακτηρίζονται “Τοπόσημα

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Φυσικό Περιβάλλον,

Προσπελασιμότητα και γειτνίαση με Θάλασσα, Πράσινο, Τοπόσημα-Φήμη..

Πρωταρχικές αξίες..

Γιατί, παντού στον κόσμο και πάντα, όλοι οι άνθρωποι, πρώτα επιλέγουν περιοχή για να ζήσουν…., να επενδύσουν… και μετά επιλέγουν και κατασκευάζουν τα κτίρια κλπ

Αστικό ή περιαστικό πράσινο κλπ, η απόσταση απο την θάλασσα και γενικά “Τοπόσημα” της κάθε περιοχής, καθώς και

Η προσπελασιμότητα της περιοχής κλπ αποτελούν πρωταρχικές αξίες και η επιρροή τους αποτελούν προστιθέμενες αξίες για τα γειτνιάζοντα ακίνητα και αποτιμώνται…

Φυσικό Ανάγλυφο τοπίου

Υψόμετρο – Θέα

Ειδικοί αλγόριθμοι – αξιοποιώντας ανοικτά υπόβαθρα ισοϋψών – και με αναγωγή τους σε κατάλληλο επίπεδο (12,50μ.) ,

προσφέρουν την δυνατότητα εκτίμησης της θέας του ακινήτου (Σε άλση / Πάρκα- Βουνό- Θάλασσα- Τοπόσημα κλπ)

Συγκριτική Αξιολόγηση…

Τιμών όμορων Ζωνών Α.Α.Α – σε σχέση με τις Χρήσεις γης & τους Όρους δόμησης..

Αποκαλυπτικά αποτελέσματα…

Για την απουσία

της αυτονόητης συσχέτισης, που δυστυχώς απουσιάζει ..

Σύγκριση τιμών ζωνών

Με μεθόδους, στοιχεία και τεχνικά εργαλεία αναμφισβήτητης εγκυρότητας και αξιοπιστίας,

Τα ευρήματα αποδεικνύουν:

 • Αντιφατικότητα τιμών
 • Παράλογες, ανεξήγητες
 • Πλήρως ατεκμηρίωτες τιμές
 • Εν τέλει, ένα σύστημα τιμών που ενυπάρχει η αδικία και η αναποτελεσματικότητα..

Ένα σύστημα, που δεν μπορεί να επιτελέσει τον σκοπό που θεσμοθετήθηκε

Η αξιολόγηση της θέσης του ακινήτου

με βάση

 • Τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό και την αξιολόγηση- βαθμονόμηση της κάθε γειτονιάς, ως τοπικής αγοράς ακινήτων,
 • Τα δεδομένα χρήσεων γης και συντελεστών εκμετάλλευσης των ακινήτων
 • Τα δεδομένα του Φυσικού και Κοινωνικού Περιβάλλοντος
 • Τις υφιστάμενες Τεχνικές κλπ υποδομές
 • Τις διαμορφωμένες Εμπορικές τιμές

Αποτελούν την ασφαλή “πυξίδα” για τον προσδιορισμό και των τιμών των ζωνών Α,Α,Α


Πηγές

Το σύνολο των δεδομένων προέρχονται από επίσημες πηγές, ήτοι: ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ, Ε.Σ.Υ.Ε, ΥΠ.ΕΣ, Φ.Ε.Κ κλπ.