1. Γ.Π.Σ – ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π: Χρήσεις γης- Όροι δόμησης

Χωροταξικές Κατευθύνσεις – Ρυθμίσεις Οικιστικών περιοχών και Υπαίθρου

 • Όρια Γεν. Πολεοδομικών Σχεδίων/Γ.Π.Σ και Σχέδια Χωρικής & Οικονομικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)
 • Χρήσεις Γης (Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)
 • Πολεοδομικές Ενότητες/Συνοικίες/Γειτονιές
 • Μέση Πυκνότητα Πληθυσμού ανά Συνοικία
 • Μέσος Συντελεστής Δόμησης

Χωροταξικές Κατευθύνσεις – Ρυθμίσεις Οικιστικών περιοχών και Υπαίθρου

Με την πλειοψηφία των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων/ Γ.Π.Σ, να έχουν ολοκληρώσει ένα χρονικό κύκλο 25-30 ετών – με κάποιες ενδιάμεσες και εμβόλιμες τροποποιήσεις – ο νέος Πολεοδομικός Σχεδιασμός, όχι μόνο ήταν αναγκαίος, αλλά απολύτως επιτακτικός


Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια / Τ.Π.Σ-Ε.Π.Σ

Χρήσεις γης- Πλαίσιο όρων δόμησης • Σ.Ο.Α : Σχέδιο Ολοκληρωμένης  Ανάπτυξης
 • Ε.Σ.ΧΑ.Δ.Α :   Ειδικά Σχέδια Χωρικής  Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων

ΕΣΧΑΔΑ: Βουλιαγμένης

ΣΟΑ: Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού • Ε.Π.Σ :     Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια
 • Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε: Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων

Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε

Στρατηγικής Επένδυσης

Κάβο- Σίδερο/ Βάι Νομού Λασιθίου • Ζ.Ο.Ε      Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου
 • ΣΧ.Α.Π    Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών
 • Ε.Χ.Μ      Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες
 • Π.Ε.Ρ.ΠΟ Κατοικίας, Τουρισμού, Βιομηχανίας κλπ
 • Π.Ο.Τ.Α   Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής  Ανάπτυξης

Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και Ορεινών Όγκων Αττικής/ ΖΟΕ • ΠΟ.Τ.Α   Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής  Ανάπτυξης
 • Ε.Π.Σ      Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια

Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης / Π.Ο.Τ.Α Πύλου – Ρωμανού


Ρυμοτομικά σχέδια και Πολεοδομικές μελέτες 1337/΄83

 1. Ρυμοτομικά – Πολεοδομικά Σχέδια
 2. Πολεοδομικές Μελέτες του Ν. 1337/1983
 3. Πολεοδομικές Μελέτες Β! Κατοικίας
 4. Συνεταιρισμοί – Πολεοδομικές Μελέτες
 5. Ιδιωτικές Πολεοδομήσεις/ Οικιστικές Καταλληλόλητες

Χρήσεις Γης

Όροι δόμησης

 1. Χρήσεις Γης Ρ.Σ. και Π.Μ
 2. Κοινόχρηστες Χρήσεις
 3. Κοινωφελείς Χρήσεις – Εγκαταστάσεις
 4. Συντελεστές Δόμησης
 5. Συντελεστές  Κάλυψης
 6. Αρτιότητες Οικοπέδων
 7. Λοιποί Όροι δόμησης
 8. Ιστορικότητα- Πολεοδομική εξέλιξη ανά
 9. Τομέα ή Ζώνη ρύθμισης